بنام خدا
اجازه دهید نظرم را راجع به غدیر صریحا بنویسم آنروز پیامبر بزرگوارما براساس فرمان الهی علی را برای ادامه راه نبوت معرفی کردند بی آنکه نیازی به بیعت مردم باشد .اما امامت آن حضرت یک روز پس ازرحلت پیامبر تحقق یافت وآن روز روز امامت نام دارد همانگونه که امامت حضرت صاحب یک روز پس از رحلت پدرشان آغازشد. روز غدیر روز اکمال دین بود واین امر اتفاقی همه مسلمانان جهان است اما در امر خلافت که نیاز به بیعت دارد مردمان آن زمان بجای انتخاب بهترین گزینش بسراغ شخص دیگری رفتند وبهرحال سرنوشت انسان بدست خود اوست نه اجبار.بنظر بنده اگر بجای غدیر که روز اکمال دین است ومایه اختلاف اهل سنت وشیعه روز امامت را جشن میگرفتیم در مسیر اتحاد پیش میرفتیم اما نشد وکار بجائی رسیده است که اهل سیادت آن روز را هم درقبضه خود درآورده اند یعنی امام علی امام سادات است وبقیه بروند کنار.بهر حال این هم نظری است تا ببینیم دیگران چه میگویند موفق باشید
http://www.entekhab.ir/fa/news/293133/